Monumento

Chiesa della Esperela

Baleira

Lugo

Chiesa della Esperela


O Cadavo, Baleira, Lugo  (Galizia)