Monumento

Pilgrims' stone cross

Tardajos

Burgos

This 18th-century stone cross is located on the road outside the town before the Arzobispo Bridge across the Arlanzón River.

Pilgrims' stone cross


Tardajos, Burgos  (Castilla y Leon)

Email:aytotardajos@yahoo.es Tel.:+34 947451189 Website:www.tardajos.es
What to do

Next tours