Monumento

サン・カプラシオ教会

Santa Cruz de la Serós

Huesca

サン・カプラシオ教会


Santa Cruz de la Serós, ウエスカ  (アラゴン)